How easy is it to have opinions about literally everything? Especially now that there is so much current news that seems to affect our lives so directly. But those opinions often only bring you unrest and unhappiness.

The Yoga Sutras give a technique that you can apply if you find that your peace of mind is negatively affected by your own desires, anger or ideas-that-might-be-less-reality-based-than-you-think. The thechnique is called: Pratipasksha Bhavana. Cultivating opposing thoughts, or feelings. Sounds simple, but unfortunately it’s rather difficult in practice…

Patañjali states that it helps you a lot to live a disciplined life and to follow certain rules. Those rules apply to your relationship with yourself as well as with the world around you. They are called Yamas and Niyamas. They’re a bit like the 10 commandments. The Yamas are about the relationship with the world around you. Act nonviolently, speak the truth, do not steal, have self-control, and don’t be greedy. The Niyamas are about the relationship with yourself. Purity, contentment, self-discipline, self-study and surrender to ‘something higher’, or to the realization that you are not in control of everything (these last three – tapas, svādyāyaandĪśvara praṇidhāna in Sanskrit, already featured in an earlier philosophy lesson).

You can imagine that the person who masters all these qualities is not bothered by unnecessary opinions and obsolete anger/desires/delusions. Patañjali says, every time you find yourself forming a ‘superfluous opinion’, try cultivating the opposite. So, are you noticing negative tendencies in yourself? Do you notice -for example- that you start judging certain people for their opinion or their actions, and put them in a corner with a certain label on it? Then try to see them as an individual person. Someone who is also very sweet to his old mother/little baby/cat. Someone who also took his first steps as a toddler. Someone who is as vulnerable and mortal as you are.

As I said, it is a difficult technique and -disclaimer- there is a bit more to it. But even in a very simplified form it can sometimes take you out of your own maelstrom for a moment.

Makkelijk is het hè, om echt overal een mening over te hebben? Vooral nu er zo ontzettend veel actualiteit is, die onze levens zo direct lijkt te beïnvloeden. Maar die meningen brengen je vaak alleen maar onrust en ongeluk.

In de Yoga Sutras wordt een techniek gegeven die je kunt toepassen als je merkt dat je zielenrust negatief wordt beïnvloed door je eigen verlangens, boosheid of denkbeelden-die-misschien-wel-minder-in-de-realiteit-gestoeld-zijn-dan-je-denkt. De techniek heet Pratipasksha Bhavana. Het ontwikkelen van tegenovergestelde gedachten, of gevoelens. Klinkt simpel maar is helaas behoorlijk moeilijk in de praktijk…

Patañjali stelt dat het je heel erg helpt om gedisciplineerd te leven, en daarbij bepaalde regels te volgen. Die regels gelden zowel voor je relatie met jezelf, als die met de wereld om je heen. Yama’s en Niyama’s heten ze. Het zijn een soort 10 geboden. De Yama’s gaan over de relatie met de wereld om je heen. Geweldloos handelen, de waarheid spreken, niet stelen, zelfbeheersing, en geen hebzucht betrachten. De Niyama’s gaan over de relatie met jezelf. Zuiverheid, tevredenheid, zelfdiscipline, zelfstudie en overgave aan ‘iets hogers’, of aan het besef dat je zelf niet alles in de hand hebt (deze laatste drie – tapassvādyāya en Īśvara praṇidhāna in het Sanskriet, zijn in een eerder filosofielesje langsgekomen).

Je kunt je voorstellen dat degene die al deze kwaliteiten beheerst, weinig last heeft van onnodige meningen en overbodige boosheid/verlangens/wanen. Dus zegt Patañjali: elke keer als je merkt dat je een ‘overbodige mening’ aan het vormen bent, probeer dan eens het tegenovergestelde te cultiveren. Dus, bemerk je in jezelf negatieve tendensen? Merk je -bijvoorbeeld- dat je bepaalde mensen gaat veroordelen om hun mening of hun handelen, en ze in een hoek zet met een bepaald label erop? Probeer ze dan eens te zien als een individu. Iemand die ook heel lief is voor zijn oude moedertje/kleine baby/kat. Iemand die ook als peuter zijn eerste stapjes heeft gezet. Iemand die even kwetsbaar en sterfelijk is als jijzelf. 

Zoals ik al zei, het is een moeilijke techniek en -disclaimer- er komt nog wel wat meer bij kijken. Maar ook in heel erg gesimplificeerde vorm kan het je soms even uit je eigen maalstroom halen.